Novosti / 17. srpnja 2019.

Rezultati OECD-ova istraživanja TALIS 2018

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u lipnju 2019. godine objavio je rezultate TALIS 2018 glavnog istraživanja provedenog u Republici Hrvatskoj, na hrvatskom jeziku u dokumentu pod nazivom „TALIS 2018: Učitelji, nastavnici i ravnatelji – cjeloživotni učenici Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja“.

Poveznica na dokument http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/TALIS/TALIS_2018_nacionalni_izvjestaj.pdf

Doznajte više: https://www.ncvvo.hr/medunarodna-istrazivanja/talis/

Najnoviji treći ciklus TALIS istraživanja (TALIS 2018), čije je glavno istraživanje provedeno 2018. godine, omogućuje dobivanje dosad najbogatije baze podataka i indikatora o profesionalizmu učitelja i ravnatelja. Konceptualni okvir za razvoj instrumenata u ciklusu TALIS 2018 zasnovan je na konceptualnim okvirima korištenim u prethodna dva ciklusa TALIS istraživanja uz unapređenja te sada mjeri četiri dimenzije učiteljskog i ravnateljskog profesionalizma: 1. dimenziju baze znanja i vještina – koja obuhvaća opća i specijalizirana znanja, kao i standarde za ulazak u profesiju i razvoj specifičnih vještina kroz inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje; 2. dimenziju statusa i ugleda profesije – koja se odnosi na etičke standarde koji se očekuju od profesionalnih radnika, intelektualno i profesionalno ispunjavanje radnih zahtjeva te propise vezane uz poučavanje, poput struktura nagrađivanja i mogućnosti napredovanja unutar profesije; 3. dimenziju profesionalnog umrežavanja – koja obuhvaća profesionalne zajednice koje omogućavaju suradnju, razmjenu iskustava i pružanje podrške; 4. dimenziju odgovornosti i autonomije – koja se odnosi na stupanj autonomije i upravljanja koju učitelji, nastavnici i ravnatelji imaju u svom svakodnevnom radu prilikom donošenja odluka i stručnih prosudbi, kao i u pružanju povratnih informacija o obrazovnoj politici na svim razinama sustava s ciljem razvoja i unapređenja profesionalizma.

Rezultati TALIS 2018 istraživanja imaju poseban značaj za Republiku Hrvatsku jer su uzorkom obuhvaćeni, ne samo učitelji predmetne nastave i ravnatelji osnovnih škola, već su po prvi puta svoje stavove i mišljenja podijelili i srednjoškolski nastavnici i ravnatelji. Uz navedeno, ovaj ciklus istraživanja omogućio je i praćenje trendova, odnosno analize promjena u podacima, stavovima, uvjerenjima i percepciji učitelja i ravnatelja koje su se dogodile u proteklih pet godina od priključivanja Republike Hrvatske TALIS istraživanju (TALIS 2013).

Teaching and Learning International Survey (TALIS), odnosno Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja, pokrenut je početkom 2000-ih godina kao prvo globalno istraživanje koje ispituje učitelje i ravnatelje škola što misle o svom poslu i radnim uvjetima. Njegov osnovni cilj bio je povećati dostupnost pokazatelja i podataka o učiteljima, poučavanju i učenju na institucionalnoj i individualnoj razini kako bi se zemljama sudionicama pomoglo u evaluaciji i razvoju obrazovnih politika koje promiču uvjete za učinkovito i kvalitetno učenje i poučavanje.

Važno je napomenuti da su TALIS istraživanja proizašla iz potrebe prepoznate pri provedbi ciklusa PISA istraživanja koja su također u organizaciji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Podaci PISA istraživanja donose važne podatke o samim postignućima učenika te se prikupljaju i kontekstualni podaci o čimbenicima na razini učenika, škole i sustava, no tijekom vremena pojavila se potreba za pokazateljima koji bi omogućili dublje razumijevanje uvjeta u kojima učitelji rade i učenici uče, a koji bi mogli pomoći zemljama pri unapređivanju obrazovnih politika. Kao i PISA-a, TALIS je zamišljen kao „alat praćenja“ koji će tijekom vremena omogućiti stvaranje bogatih baza podataka o učiteljima, poučavanju i funkcioniranju obrazovnih struktura te doprinijeti suvremenim spoznajama o uvjetima učenja i poučavanja.