Erasmus Teacher Academies – ContinueUP

Učitelji su ključni pokretači promjena u europskom obrazovanju i društvu u cjelini i imaju odlučujuću ulogu u uspješnoj provedbi Akcijskog plana Europske komisije za digitalno obrazovanje. Iz tog razloga Continue Up, kao novi projekt financiran iz EU fondova, ima za cilj pružiti europskim učiteljima učinkovit program kontinuiranoga stručnog usavršavanja tijekom cijele njihove karijere s ciljem povećanja privlačnosti učiteljske profesije.

Kontekst

Učitelji 21. stoljeća trebaju više nego ikad istražiti mogućnosti kako ponovno osmisliti, prilagoditi i dalje razvijati svoje prakse u društvu koje se neprestano mijenja i suočava s novim globalnim izazovima, kao što su: zelena tranzicija, prihvaćanje novih tehnologija i digitalizacija, pitanja ravnopravnosti spolova i rastuće društvene i gospodarske razlike.

Da bi učitelji bili aktivni sudionici procesa cjeloživotnog učenja tijekom cijele karijere, potrebno im je osigurati podršku i kontinuitet u njihovu stručnom razvoju. Međutim, u većini europskih zemalja nedovoljno pažnje se posvećuje tom kontinuitetu, a formalne veze između programa početnog obrazovanja učitelja, koje obično nude sveučilišta i programa kontinuiranog stručnog razvoja učitelja koje često nude različiti privatni ili javni pružatelji obuke, jesu slabe. Ta nepovezanost i osjećaj odvajanja između programa početnog obrazovanja učitelja i kontinuiranog stručnog razvoja otežavaju učiteljima povezivanje svojeg učenja na početku karijere s njihovim iskustvom učenja i poučavanja kasnije tijekom različitih faza njihova profesionalnog života.

Jedan od glavnih izazova za odgojno-obrazovne sustave je osigurati odgovarajući broj visoko kvalificiranih učitelja, u svim školama i u svim predmetnim područjima. Neke od europskih zemalja uskoro će se suočiti s valom umirovljenja odgojno-obrazovnih radnika, a nemaju dovoljan broj potencijalnih kandidata za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav u ulozi poučavatelja. Rascjepkanost podrške unutar i tijekom stručnog razvoja može dovesti do toga da se učitelji početnici osjećaju demotivirano ili osjećaju izostanak podrške tijekom prvih godina svoga rada, što djelomično može objasniti visoke stope odustajanja novih učitelja od učiteljske profesije u nekoliko europskih zemalja.

Potrebna je promjena pristupa, u kojem se aktivnosti stručnog razvoja jednostavno isporučuju učiteljima, prema onom u kojem se učitelji obvezuju da će se kontinuirano profesionalno razvijati u kontekstu svog predmeta, svoje učionice i svojih učenika. Da bi se postigla ta promjena, svi sudionici u procesu obrazovanju i osposobljavanju učitelja moraju bolje surađivati.

Projekt ContinueUP, kao dio aktivnosti podržanih kroz novu Erasmus Teacher Academies platformu, se bavi pitanjem kako obrazovanje i osposobljavanje mogu biti dostupniji i učinkovitiji za učitelje kroz povezanost početnog obrazovanja učitelja i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja učitelja. Projekt će to pokušati ostvariti razvojem mreže koja će povezati pružatelja početnog obrazovanja učitelja i kontinuiranog stručnog razvoja. Kroz ovakvu suradnju partneri će zajedno konstruirati i isporučiti program stručnog obrazovanja i usavršavanja koji će se sastojati od kombiniranog modula početnog obrazovanja učitelja i MOOC-a (masovnoga otvorenog online tečaja) kao dijela kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Program ima za cilj razvijati učiteljske nastavničke kompetencije za upotrebu digitalnih alata u svom profesionalnom angažmanu (Područje 1 SELFIE-a (https://education.ec.europa.eu/hr/selfie)).

O projektu

ContinueUP je novi projekt koji je započeo u lipnju 2023. godine i trajat će 3 godine. Projekt uključuje 8 glavnih partnera u konzorciju koji se sastoje od tri sveučilišta koja djeluju kao pružatelji početnog obrazovanja učitelja (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Lisabonu, Universidad Rey Juan Carlos I u Madridu), dva nacionalna ministarstva obrazovanja koja djeluju kao nacionalni pružatelji kontinuiranoga stručnog razvoja iz Hrvatske i Španjolske, kao i regionalni odjel za obrazovanje i regionalni centar za obuku koji djeluju kao regionalni pružatelji kontinuiranog stručnog razvoja (Portugal). Osma članica konzorcija je European Schoolnet, koja djeluje kao koordinator i europski pružatelj kontinuiranog stručnog razvoja. Jezgra konzorcija dodatno je ojačana pridruženim partnerima koji imaju cilj podržati rad u zemljama glavnih partnera i proširiti geografski doseg projekta. Pridruženi partneri uključuju Agenciju za odgoj i obrazovanje iz Hrvatske i Danski nacionalni centar za znanje o e-učenju koji djeluje pri Aarhus Business Collegeu, kao i šest ministarstava obrazovanja iz Portugala, Češke, Mađarske, Francuske, Grčke i Turske.

Ciljevi

  1. Razvijanje kapaciteta učitelja za korištenje digitalnih alata u profesionalnom angažmanu.
  2. Omogućiti bolju povezanost između početnog obrazovanja učitelja (ITE) i kontinuiranog stručnog usavršavanja (CPD)
  3. Razvijanje iskustava mobilnosti i suradničke kulture između pružatelja usluge obrazovanja učitelja.
  4. Poboljšanje kvalitete i postizanje učinkovitosti u razvoju novih programa početnog obrazovanja učitelja i kontinuiranog stručnog usavršavanja
  5. Istraživanje i podizanje svijesti među ključnim dionicima o tome kako reformirati nacionalne okvire za priznavanje kontinuiranog stručnog usavršavanja učitelja kako bi učitelji koji sudjeluju u međunarodnoj mobilnosti i obukama lakše dobili formalno priznanje za svoje sudjelovanje.

Dodatne informacije:

  • Za više informacija o projektu Continue UP, možete kontaktirati voditelja Continue UP projekta na: alex.kirchberger@eun.org
  • ili se možete prijaviti na EUN-ov infoletak

ContinueUP – osnovne informacije

(pdf: 159,12 KB)

Preuzmi

ContinueUP – basic information

(pdf: 75,48 KB)

Preuzmi